onsdag, februar 27, 2008

Pressemelding fra Sinusmiljøet 27/2-08

Sinusmiljøet i Bodø har en framtid

Formannskapet i Bodø kommune har i dag fattet et vedtak som innebærer store organisatoriske endringer for miljøet rundt Sinus.

Hovedpunktene i vedtaket er:

· Bodø kommune vil sikre at all aktivitet i klubbene skal gjennomføres som planlagt.

· Hovedscenen Sinus er blitt oppfordret til å avvikle sin nåværende virksomhet, en oppfordring vi tar til etterretning.

· Det blir nedsatt en arbeidsgruppe som per 15. mai skal legge fram en anbefaling om framtidig organisering av aktivitetene som HS i dag ivaretar. Rapporten til Bedriftskompetanse vedr. framtidig organisering av Sinus vil bli lagt til grunn. Arbeidsgruppen vil bestå av 2 politiske representanter og 2 representanter fra miljøet.

· Miljøet har stor forståelse for at kompleksiteten i saken gjør saken uoversiktlig. Vi berømmer det positive politiske engasjementet i saken og mener at vedtaket som er gjort gir gode forutsetninger for et resultat som alle vil være tjent med i framtiden.

· Det gleder oss at et samlet Formannskap ser viktigheten i opprettholdelsen av miljøet.

Her er formannskapets forslag i sin helhet:

1. Formannskapet vil understreke at den aktivitetene Hovedscenen Sinus har lagt til rette for har vært et viktig bidrag til det levende kulturlivet i Bodø. Spesielt gjelder dette i forhold til rollen som et lavterskeltilbud for konsertarrangører og muligheten for frivillig virksomhet. Formannskapet mener det er viktig å fortsatt sikre at denne aktiviteten kan fortsette og er innstilt på å fortsatt yte støtte til dette når en framtidig organisering er på plass.

2. Bodø kommune avslår å sanere Hovedscenen Sinus sin samlede gjeld og på det nåværende tidspunkt å øke den årlige støtten.

3. Forutsetningen for å utbetale støtte til Hovedscenen Sinus har vært at det skal foreligge godkjente regnskaper for foregående år. Det er ikke framlagt endelig godkjent regnskap for 2007, og på denne bakgrunn betaler Bodø kommune ikke ut støtte til husleie for 2008.

4. Formannskapet vil oppfordre Hovedscenen Sinus til å oppnevne et avviklingsstyre eller å frivillig begjære oppbud.

5. Formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe som skal gi en anbefaling om framtidig organisering av aktivitetene som Hovedscenen Sinus i dag ivaretar. Det forutsettes at en framtidig driftsmodell ivaretar forsvarlig styring av administrative, personalmessige og økonomiske forhold. Arbeidet skal bygge på notatet som er utarbeidet av Bedriftskompetanse. Gruppa skal bestå av 2 politiske representanter og 2 representanter fra klubbene. Kulturavdelingen i Bodø kommune stiller med sekretariatsfunksjonen. Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne representantene. Arbeidsgruppa skal avgi sin anbefaling innen 15. mai 2008.

6. For å sikre aktiviteten fram til en framtidig organisering er på plass vil Bodø kommune i samarbeid med klubbene sikre at planlagte aktiviteter kan gjennomføres.

7. Vedtaket gjøres i henhold til Kommunelovens § 13 av hensyn til behov for en snarlig avklaring av saken.