søndag, juni 26, 2016

Fagerheim og Larsen – Musikk, folk og landskap (bok anm.)

Boken «Musikk, folk og landskap» er en samling artikler av vitenskapelig karakter som Paal Fagerheim og Ove Larsen har samlet mellom to permer. Felles er at de tar for seg forskjellig problematikk rundt musikk på Nordkalotten og hvilken innflytelse og mulighet den gir på den ene siden og musikken som kulturbærer på den andre siden En viktig og innholdsrik bok.

Her blir bevaring av folkemusikken igjennom f.eks. Hvordan Susanne Lundeng bruker sine utgivelser både som musikalsk springbrett og samtidig som en opplysningskilde for bevaring av folkemusikk fra nordre del av Nordland. Her blir også det sett nærmere på reggae kulturen i Bodø og på samisk kultur igjennom den norsk/svenske musikeren og politisk aktivisten Max Mackhé.

Man kan som kjent ikke få nok kunnskap, og i så måte er all kunnskapsøkninger av det gode. I så måte er nærmere innsikt i små kulturelle fragmenter viktig og kan gi økt forståelse for helheten i det fragmenterte kulturtilbudet på Nordkalotten. Nå er boken nok mest sentrert på hva som skjer i Norge, og dermed er det mer uvist hva som skjer i nord-Sverige, nord-Finland og på Kola halvøya. Det er en svakhet ved samlingen, på den annen side er det jo begrenset hva man kan få plass til og dermed er det nok gjort ett nøye utvalg.

Det som er den største svakheten med boken er at det konkluderes på sviktende grunnlag som helt eller delvis ikke blir underbygd i teksten eller i andre kilder. Ett tydelig eksempel på dette er på side 167 i redaktør Paal Fredheim sin artikkel om rap og reggaemiljøet i Bodø. Der kommer han inn på Bodø Raa Raak Klubb og siterer en flyer de har gitt ut om hvorfor klubben ble startet. Under denne klarer Fredheim å skrive «Klubben, som blant annet arrangerte konserter på kulturhuset Gimle, opphørte to år senere, noe som vitner om at motstridende krefter var aktive innad i et relativ lite lokalt miljø. Det vitner også om at miljøet til dels var delt mellom et mer mainstram miljø og et annet mer alternativt.»

På hvilken grunnlag kan man påstå at det var konflikter innad i miljøet? Undertegnede var en del av dette miljøet som var 10 til 15 personer på det meste. Klubben opphørte å være aktiv da sentrale personer flyttet ut av byen, uten noen form for konflikter! Her konkluderer Fredheim uten noen form for legalitet i teksten og han henviser ikke til en eneste kilde heller. At slike miljøer ofte ble splittet på grunn av konflikter er en kjensgjerning, men ikke i dette tilfellet. I motsetning til andre klubber hadde denne flat struktur og dermed unngikk man mange av de frustrasjunsbaserte konfliktene man gjerne opplever i toppstyrte miljøer. (kilde på dette er bl.a. boken om Bodø Raa Raak Klubb)

Likeledes påstås det at dette lille miljøet var splittet «....mellom et mer mainstram miljø og et annet mer alternativt.». Hvor har Fredheim dette fra? Først er miljøet marginalt og deretter attpåtil delt i to blokker. Fortsatt uten en eneste kilde eller belegg i teksten. De som var i Bodø Raa Raak Klubb hadde mye av sin base på Theatersalen og var alle som en det som her omtales som alternative. I motsetting til Bodø RockeKlubb som var en mer sammensatt klubb med sterke grupperinger som knivet innad om innflytelse og makt, hadde ikke Bodø Raa Raak Klubb disse konfliktene da alt ble vedtatt på allmøter uten ordstyrer eller noen ledere. Slike eksempler gjør at man tar mye av det som står her med mer enn en klype salt, da dette faktisk ikke er vitenskapelig begrunnet.

Det er synd at slikt får komme på trykk og dra ned troverdigheten til helheten i boken da de fleste artiklene ved noen raske Google søk ser ut til å holde en mye høyere troverdighet og vitenskapelig standard enn nevnte eksempel.